ลักษณะที่ตั้งและภูมิประเทศ
1.1 ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )

- ตำบลโนนอุดม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอชุมแพ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ จรดตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
- ทิศใต้ จรดตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
- ทิศตะวันออก จรดตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
- ทิศตะวันตก จรดตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ( แสดงภูมิประเทศของ อบต. )

- ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำเชิญไหลผ่าน นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำธรรมชาติอีก หลายแห่ง และมีการทำคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และระบบชลประทานไปยังหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม อาชีพโดยทั่วไปส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร ลักษณะดินส่วน ใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียวเหมาะแก่การทำการเกษตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลโนนอุดมมีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียวเหมาะแก่การทำการเกษตร