หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด ขก 0023.1/ว 6388 การจัดกิจกรรมและประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 1 มี.ค. 2567 ]   
ขก 0023.6/6239 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6241 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่3 (76จังหวัด)  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6113 แจ้งข้อสั่งการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6129 การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแบบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6130 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประจำปี 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6133 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก ๐๐๒๓.3/ว ๖๐๓๐ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.3/ 6051 ขอกู้เงินกองทุ่นส่งส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)ฯ  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.4/ว6031 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/6041 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.3/ว 6030 การปรับลดอัตราเบี้ยกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/ว5874 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.6/ว5867 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี ๒๕๖๖  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
ขก 0023.4/ว 127 ขอส่งรายงานวิจัย เรื่อง "การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 4"  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.4/ว 5844 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.3/ว 5845 การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.3/ว126 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.6/124 แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ เข้าร่วมประชุมฯ  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.3/ว5820 การอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย  [ 27 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.4/ว5758 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.4/ว5754 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.6/5760 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.6/5752 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมหารือเรื่องร้องเรียน  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก ๐๐๒๓.3/ว 5637 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งประเมินภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.1/ว 121 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.3/ว5725 ขอความร่วมมือในการขับเคื่อนโครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดฯ  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.1/ว 119 ปรับปรุงแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.5/ว 5571 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
ขก 0023.5/ว 5570 แจ้งกสนโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. (อินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนต.ค., พ.ย.,ธ.ค. 2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 213
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
Nonudom Subdistrict Administrative Organization
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 0-4346-3002

โทรสาร : 0-4346-3075
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
    จำนวนผู้เข้าชม 162,631 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2566
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 081-871-8292
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10