หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 
 
อำนาจหน้าที่
 
 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
**ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อาจจำแนกที่มาได้ ดังนี้
  ๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และ อำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมี อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำลทั้งในด้าน เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
    ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
    ๒. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
    ๓. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    ๔. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    ๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๖. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
    ๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    ๘. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๙. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร
  มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
    ๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
    ๒. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    ๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    ๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
    ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    ๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
    ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    ๑๒. การท่องเที่ยว
    ๑๓. การผังเมือง
  ๒. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
    ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    ๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    ๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
    ๕. การสาธารณูปการ
    ๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
    ๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
    ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ๙. การจัดการศึกษา
    ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    ๑๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ๑๔. การส่งเสริมกีฬา
    ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    ๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย
    ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    ๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    ๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
    ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่นๆ
    ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ๒๕. การผังเมือง
    ๒๖. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    ๒๘. การควบคุมอาคาร
    ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ๓๑. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
Nonudom Subdistrict Administrative Organization
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 0-4346-3002

โทรสาร : 0-4346-3075
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
    จำนวนผู้เข้าชม 162,604 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2566
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 081-871-8292
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10