หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
“ ภายในปี พ.ศ. 2570
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดมเป็นองค์กรที่มี
การบริหารจัดการที่ดีอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่เพื่อชุมชน
รุ่นหลังสืบไป
    พัฒนาเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและได้มาตรฐาน
    สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
    ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
    อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
    บริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทาง
  พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
  การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
ด้านการพัฒนาคนและสังคม
กลยุทธ์/แนวทาง
  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วม
  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในท้องถิ่น
  ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทาง
  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งใน
ระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึง
และมีคุณธรรม เป็นองค์กรเรียนรู้ตลอดชีวิต
  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน
  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทาง
  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
  พัฒนา ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทาง
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
  พัฒนาและส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว
 
 
 
 
   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
   
ติดต่อหน่วยงาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ : 0-4346-3002

โทรสาร : 0-4346-3075
LINK เพิ่มเติม
   
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
 
  Copyright © all right reserved
     
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
    จำนวนผู้เข้าชม 162,736 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2566
    จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร 081-871-8292
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10